ENVYtherapy - podmienky súťaže

Objavte ENVYTherapy® a vyhrajte úžasné ceny

Základné informácie
Stačí ak nám napíšete, o ktoré ošetrenia ENVY Therapy® zo štyroch ponúkaných by ste mali záujem a prečo? Súťaží sa na Facebookovom profile ENVY Magazin  a na Instagramovom účte envymagazin.

Svoj koment alebo správu môžete poslať / uverejniť do 15.6.2018 pod súťažný príspevok.
(1.cena) kozmetické ošetrenie ENVY Therapy®, o ktoré prejavil výherca záujem šité na potreby pleti výhercu.
(2.-3. cena) produkty značky ENVY Therapy® podľa vlastného výberu výhercu z nami ponúkaných alternatív.

Žrebujeme 3 výhercov. Výhercov zverejníme na Facebookovom profile a na Instagramovom účte Usporiadateľa.

Štatút k súťaži

I. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže s názvom Objavte ENVYTherapy® a vyhrajte úžasné ceny (ďalej len "Súťaž") je spoločnosť Klinika ENVY, IČO: 36 607 215 so sídlom: Nerudova 14, Košice 040 01 (ďalej len Usporiadateľ“), ktorý je vydávateľom ENVY magazínu, zriaďovateľom a prevádzkovateľom webovej stránky www.envymagazín.sk a súčasne zriaďovateľom a prevádzkovateľom stránok ENVY-klinika estetickej mediciny, ENVY Magazin, envytherpy na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

II. Cieľ súťaže
Cieľom Súťaže je podpora a propagácia značky ENVY Therapy®.
 
III. Trvanie súťaže
Súťaž prebieha na Facebookovom profile Usporiadateľa - ENVY Magazin a na Instagramovom účte Usporiadateľa envymagazin a trváod 20.4.2018 do 15.6.2018.
 
IV. Poskytovateľ výhry
Poskytovateľom výhier Súťaže je Usporiadateľ - spoločnosť Klinika ENVY, IČO:  36 607 215 so sídlom: Nerudova 14, Košice 040 01.

V. Výhry
(1.cena) kozmetické ošetrenie ENVY Therapy®, o ktoré prejavil výherca záujem šité na potreby pleti výhercu.
(2.-3. cena) produkty značky ENVY Therapy® podľa vlastného výberu výhercu z alternatív ponúkaných Usporiadateľom. Na výber je z 2 pleťových sér, kde si výherca vyberie 1 kus podľa vlastného výberu.

VI. Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže sa môže stať a pre účely tohto Štatútu sa rozumie osoba, ktorá:
 • má viac ako 18 rokov,
 • splní všetky podmienky účasti v Súťaži podľa bodu VII. Podmienky súťaže tohto Štatútu,
 • nie je zamestnancom alebo osobou v inom právnom vzťahu s Usporiadateľom a/alebo osôb majetkovo prepojených s Usporiadateľom ani mu blízkou osobou v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”).
 

VII. Podmienky súťaže

 1 Podmienkou zaradenia do súťaže je napísanie komentáru príp. zaslanie správy Usporiadateľovi na Facebookovom profile Usporiadateľa - ENVY Magazin alebo na Instagramovom účte Usporiadateľa envymagazin, ktorý/á bude obsahovať údaj o tom, o ktoré ošetrenia ENVY Therapy® zo štyroch ponúkaných má účastník súťaže záujem a z akého dôvodu má o požadované ošetrenie záujem. Uvedené podmienky súťaže musia byť účastníkom súťaže splnené súčasne a v termíne trvania Súťaže podľa článku III. Trvanie súťaže tohto Štatútu.
 Výherca bude vyžrebovaný formou losovania všetkých lístočkov s menami účastníkov súťaže z oboch sociálnych sietí v réžii Usporiadateľa pod dohľadom 2-člennej komisie zloženej z dvoch zástupcov vedenia Usporiadateľa.
 3 Výherca bude kontaktovaný správou na danej sociálnej sieti v termínoch po žrebovaní, a to najneskôr do 30.6.2018.
 Výhru si výherca musí uplatniť osobne u Usporiadateľa  najneskôr v termínoch, ktoré určí Usporiadateľ pri vyhlásení výsledkov súťaže.
 Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto Štatútu, zaniká mu nárok na nadobudnutie výhry. Ak sa výherca neprihlási a neuplatní si čerpanie výhry do určeného termínu, stráca nárok na nadobudnutie výhry.
 6 Výhru nie je možné vymeniť ani preplatiť.
 

VIII. Osobné údaje
Každý účastník súťaže svojou účasťou v súťaži udeľuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho osobné a kontaktné údaje môže Usporiadateľ použiť primeraným spôsobom pre  marketingové účely Usporiadateľa. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie svojich údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou prejavom vôle doručeným na adresu sídla Usporiadateľa.
Účastník súťažemá predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.
Účastník súťaže dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťažepre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela.
Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.
 
IX. Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok súťaže a trvania súťaže.  Zmenu Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry formou peňažnej kompenzácie.
Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmto Štatútom.

© 09.05.2018, Envy

ĎALŠIE Z TÉMY #ŠTÝL

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.